Beschut Wonen

Begeleidingsaanbod

De bewoner wordt begeleid doorheen de verschillende levensdomeinen. Er wordt een begeleidingsdossier opgemaakt en bijgehouden. Het begeleidingsplan is de methodiek om samen met de bewoner doelstellingen met betrekking tot de levensdomeinen te bepalen. Op basis daarvan wordt het begeleidingstraject uitgestippeld. Het professioneel  netwerk en het netwerk van familie en naastbetrokkenen worden daarbij betrokken.

Een aantal voorbeelden van hoe we de bewoner in dat traject kunnen ondersteunen:

  • aandacht voor zelfzorg, voeding, dag-nachtritme
  • zoeken van een zinvolle dagbesteding en vrijetijdsinvulling
  • het organiseren van het huishouden 
  • helpen bij administratie en financiën
  • uitbouw van sociale contacten
  • opvolgen van fysisch en psychisch welzijn
  • opvang in crisissituaties
  • ondersteunen van verwachtingen en toekomstplannen
  • … 
We streven  naar maximale ontplooiing van de eigen mogelijkheden van de bewoner.  Wanneer de begeleiding die we bieden niet de totale zorgbehoefte dekt, doen wij tijdelijk of permanent een beroep op andere voorzieningen.

De bewoner wordt begeleid door een woonbegeleider en een maatschappelijk werker. Elk vanuit hun invalshoek, en in afstemming met de bewoner, begeleiden zij samen de bewoner gedurende zijn/haar traject.

Voor specifieke zaken zoals vrije tijd, of werk kunnen bewoners ook bij een medewerker terecht die daarover kennis en ervaring heeft. De begeleiders behoren tot een multidisciplinair team, waar ook de teamverantwoordelijke, psycholoog en beleidspsychiater deel van uitmaken. Beschut Wonen Brugge werkt met drie teams. De voortgang van een begeleiding komt in een teambespreking aan bod.